Advertisement
Kế Toán

Biên Bản Góp Vốn Công Ty Cổ Phần – Mẫu Biên Bản Mới Nhất

Việc lập biên bản giữa các cổ đông góp vốn với ban giám đốc của công ty là một điều không thể thiếu. Nó là một việc cần thiết để giải quyết mọi việc công bằng nhất dựa trên tính pháp lý. Kênh Giao Thương sẽ đưa ra mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần chuẩn nhất hiện nay!

Biên bản góp vốn công ty cổ phần là gì?

Góp vốn công ty là hình thức các cổ đông đầu tư hoặc mua bán các cổ phần trong doanh nghiệp. Quá trình này sẽ tạo ra những lợi ích riêng cho cả hai bên. Để đảm bảo lợi ích này, cần có một biên bản hợp đông góp vốn công ty chi tiết, rõ ràng các điều khoản.

Biên bản góp vốn công ty cổ phần sẽ được lập ra trong các cuộc họp đại cổ đông giữa ban giám đốc và các thành phần đại cổ đông trong công ty. Biên bản này chỉ có hiệu lực khi phải có sự đồng thuận của hai bên.

Biên Bản Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Tại sao cần biên bản góp vốn công ty cổ phần?

Biên bản vốn điều lệ không phải là bắt buộc tuy nhiên nó là một yếu rất quan trọng trong việc thành lập công ty. Tại sao biên bản góp vốn công ty cổ phần lại cần thiết? Lý do bởi vì:

  • Trong biên bản góp vốn công ty cổ phần sẽ có những thông tin quan trọng như thông tin công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cơ cấu tổ chức, cách thức giải quyết khi có tranh chấp nội bộ. Đặc biệt là số tài sản góp vốn, thời gian trả lãi,…
  • Biên bản sẽ là một minh chứng pháp lý giúp bạn dễ dàng giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong quá trình góp vốn điều lệ tại công ty đó.
  • Đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên.
  • Biên bản có chữ ký của hai bên để là một bằng chứng cho sự đồng ý của cả 2 bên trong hợp đồng góp vốn này.

Nội dung cần có của Biên bản góp vốn công ty cổ phần

Trong biên bản góp vốn CTCP cần có những nội dung chính sau đây:

– Thông tin ngày, tháng, năm, địa chỉ để lập biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập CTCP;

– Thông tin cụ thể của các cổ đông như: Họ tên; ngày sinh; quốc tịch; số CMND/CCCD; hộ khẩu thường trú;

– Các thỏa thuận về việc góp vốn kinh doanh;

– Loại tài sản sử dụng để góp vốn: Tiền mặt, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ…

– Giá trị phần vốn góp và thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông;

– Phương thức góp vốn: góp bằng tiền mặt, hình thức chuyển khoản, kí séc…

– Thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông.

– Biên bản thỏa thuận về các chức danh trong công ty như ai là Giám đốc/Tổng giám đốc/Người phụ trách từng bộ phận;

Biên Bản Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần chuẩn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hành Phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày………….tháng…………năm…………, hồi …………. tại địa chỉ………….  Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: Nguyễn Văn Trang

Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1984

Hộ khẩu thường trú: Thôn A, Xã B, Huyện C, Tỉnh D

Chổ ở hiện tại: Thôn A, Xã B, Huyện C, Tỉnh D

CMND số: 162499785 do công an tỉnh A cấp ngày 1/1/2001

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 300.000 Cổ Phần

Họ và Tên: Nguyễn Văn Phú

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

Họ và Tên: Nguyễn Văn Phong

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

Họ và Tên: Nguyễn Thị Phòng

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I.   GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..

1.  Ông Lê Văn Trang góp bằng tiền mặt ………….đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt………đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

II.  PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.  Ông Nguyễn Van Trang góp bằng tiền mặt ………….đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn Phú góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn Phòng góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Văn Phong góp bằng tiền mặt………đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

III.  SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn Trang

Số 01/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn Phú

Số 02/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn Phong

Số 03/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Văn Phòng

Số 04/GCN cấp ngày ………/………./………

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………

IV.  BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V.  CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Phòng  là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 24h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây (Chữ ký của từng đại dại trong hợp đồng)

Một số lưu ý khi làm biên bản góp vốn công ty cổ phần

Làm biên bản rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định sau này. Vì vậy, khi làm bất cứ hợp đồng nào, đặc biệt là biên bản góp vốn công ty cổ phần, bạn cần lưu ý một số điều sau:

  • Nắm rõ được hình thức của bản hợp động, nội dung chính, cũng như là chuẩn bị một mẫu hồ sơ chuẩn
  • Điền đầy đủ các thông tin có trong hợp đồng
  • Cả hai bên phải ngồi trao đổi, thống nhất về các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết.
  • Chú ý đến các bên liên quan khi thực hiện hợp đồng (ngân hàng, bên vận chuyển, bảo hiểm, kho bãi…)
  • Nên trình bày hợp đồng một cách rõ ràng, khoa học và đầy đủ.

Vừa rồi, Kênh Giao Thương vừa chia sẻ cho các bạn về mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần chi tiết nhất. Hãy tải nó về để làm mẫu biên bản cho doanh nghiệp của bạn nhé!

Chia sẻ bài viết này
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button